Moja vlastná fikcia je mojou vlastnou realitou 2011

V 70. rokoch 20. storočia sa medzi román a autobiografiu včlenil nový naratívny diskurz, autofikcia, ktorý modifikoval vzťah fikcie a skutočnosti, pravdivosti a pravdepodobnosti a nastolil nový modus písania o sebe. Autofikcia je hybridné a fragmentárne gesto na pomedzí fikcie a dokumentu. Fiktívna autobiografia často spája životy spisovateľa a rozprávača. Spisovateľ si vytvorí svojho vlastného rozprávača a pomocou neho sprostredkuje určitú dávku fiktívnej reality. Rozprávač zastáva rolu spolukonateľa a spolutvorcu našich identít. Rozširuje poznanie, ale zároveň mystifikuje.

My own fiction is my own reality 2011
In the 70s of the 20th century a new narrative discourse „autofiction“ emerged between the novel and autobiography, that modified the relationship between fiction and reality, truth and probability, and raised a new style of writing about oneself. Fictional Biography is a fragmentary gesture on the borders of fiction and document. Often connects the lives of the writer and narrator. The writer creates its own narrative and using it conveys a certain amount of fictional reality. The narrator takes the role of co-identity.Anna Horcinova © All Rights Reserved