Bolo Nebolo 2010

Súbor fotografií poukazuje na formatívne prvky, ktoré predurčili a z časti ovplyvnili môj fantazijný vývoj. Zaoberala som sa spomienkami z mojej minulosti, ktoré hrali veľmi významnú rolu v mojej detskej imaginácií a posúvali hranice medzi reálnym a nereálnym...”možným a nemožným”. Každá fotografia predstavuje jeden konkrétny moment, konkrétny obraz, ktorý mi napriek plynutiu času ostal ukotvený hlboko v mysli.

Was or Was not 2010
In this body of work I explored formative elements which, as I think, predetermined and partly influenced the development of my imagination. I used memories from my past, which played a very important role in my childhood imagination, to define the boundaries between real and unreal... “possible and impossible”. Each photo represents one particular moment, a specific picture that despite elapsed time remained anchored deeply in my mind.


Anna Horcinova © All Rights Reserved