. ešte nie je všetkému konieC 2010

Téma koniec fotografie mi poslúžila ako vodítko v snahe vizualizovať „koniec“. Nemyslím tým ten fatálny koniec, po ktorom už nič nie je, ale koniec po ktorom prichádzjú opäť ďaľšie a ďaľšie konce. Sú to konce metaforické a veľakrát nie je jasné z ktorého konca je vlastne začiatok. Slovo koniec a jeho slovotvorný základ je veľmi foremný. Má široký záber, je ľahko mätúci a má časté použitie...

. it is not over yeT  2010
I tried to visualize the "end". I do not mean that a fatal outcome, after which there is nothing but the end again, followed by another and another ends. They are often metaphorical and not everytime is clear from which end is actually the beginning. The word „end“  and his basic of word formation is very often used. It has a wide range and is often confusing...


Anna Horcinova © All Rights Reserved