//INposition// 2013


Práca hravou manipuláciou s telesným fragmentom pojednáva o existenciálnej výpovedi, telesných či mentálnych obmedzeniach. Pomocou tela sa pokúšam o prekročenie nebadanej hranice medzi subjektom a svetom. Telo nedematerializujem, zobrazujem jeho celistvosť na poli vonkajšej i vnútornej reflexie. Na fotografiách zachytávam mladých ľudí, ktorí zosobňujú aspekty univerzálnych situácií a vzťahov. Prevažne pokojné polohy tela sa striedajú s polohami evokujúcimi napätie. Neutrálne prostredie umožňuje upriamiť pozornosť na dominujúci ľudský prvok a na vzájomnú interakciu postáv. Práca pozostáva z fotografií rôznych formátov, ktorými vyjadrujem diverzitu prístupov a interpretácií. Inštaláciu konštruujem naratívne, vytváram hypotézy a konotácie, ktorými sprostredkujem nepatrnú dávku fiktívnej intimity.

In this project, I am using playful manipulation of physical fragments to express existentialism or the limits of body and mind. With the help of the body I try to cross the imperceptible boundaries between my subject and the world around it. I am not dematerializing the body, but I am merely displaying its integrity within external and internal reflection. The photographs depict young people who act as the embodiment of aspects from universal human situations and relationships. Mostly peaceful postures are followed by positions that evoke tension. Neutral environment allows to draw the attention to the dominating human element and to the interaction between characters. The work consists of various formats that reflect the diversity of approaches and interpretations. I construct narrative setup, creating hypotheses and connotations that convey a certain amount of fictional intimacy.


Anna Horcinova © All Rights Reserved